جويس ماير
 
English | francais صفحة أصلى | دربارۀ ما
Make This Page your Home Page
Add to Favorites
صفحة أصلى » جدول زمان پخش برنامه ها
جدول زمان پخش برنامه ها
Print Article Send to friend
تعلیمات جویس مایر از کانال Mohabot Channel پخش میشود. 4 بار در روز و 7 روز هفته.

1:00am
7:00am
1:00pm
7:30pm

Iran, Middle East, Europe Farsi Network 7 (Shabakeh 7) 8:30 p Fri
Mohabot TV
Mohabot TV
Channel name:
Channel 83
Station Dial:
Farsi
Broadcast Language:
HotBird-6 13° East
Satellite:
11013 MHz *
Downlink Frequency:
Horizontal
Polarity:
3/4
FEC:
27,500 Msyb
Symbol Rate:
Transponder 125
Service ID:
HOT BIRD