جويس ماير
 
English | francais صفحة أصلى | دربارۀ ما
Make This Page your Home Page
Add to Favorites
صفحة أصلى »کمک به سؤاستفاده شدگان
کمک به سؤاستفاده شدگان
Print Article Send to friend
آیا شما یا شخصی که شما میشناسید، در حال عبور از دوران سختی می باشید؟
آیا بحرانی در زندگیتان است که شما را به شدت آزار میدهد؟
آیا از لحاظ جسمی، احساسی و روانی صدمه دیده اید؟
اگر اینطور است، شما تنها نیستید. جویس مایر نیز در گذشته دورانهای بسیار
سختی را پشت سر گذاشته و دردی را که امروز شما تحمل میکنید درک میکند.
1-