جويس ماير
 
English | francais صفحة أصلى | دربارۀ ما
Make This Page your Home Page
Add to Favorites
صفحة أصلى »رویا / ماموریت
رویا / ماموریت
Print Article Send to friend

سازمان خدمات مسیحی جویس مایر ماموریتی الهی دارد برای تاثیر گذاشتن بر دنیا. ما خوانده شده ایم تا انجیل عیسی مسیح را به شاگردان گمشده مسیح در میان قومها برسانیم، گرسنگان را غذا دهیم، فقیران را لباس بپوشانیم، سالمندان را خدمت نماییم، به بیوه زنان و یتیمان رسیدگی نماییم، زندانی را ملاقات کنیم و به مردم در هر طریقی از زندگی شان کمک رسانیم. خدا از ما میخواهد که به مردم یاد دهیم که چگونه واقعیت های کتابقمدسی را در هر جنبه از زندگیشان اجرا نمایند و از ما میخواهد مسیحیان را تشویق کنیم که بر دنیای اطرافشان تاثیر گذارند.( متی 28 : 18 – 20 و اشعیاء 1 : 17 را ملاحظه نمایید.)

با دعاها و حمایتهای دوستان و همکارانمان در سراسر دنیا، ما پیامی خلاق و عملی از انجیل عیسی مسیح را به مردم عرضه نموده و با استفاده از قویترین رسانه ها و وسایل ارتباطی موجود به مردم نشان میدهیم که عیسی مسیح چقدر آنها را دوست دارد.
کمکهای انساندوستانه ما به سراسر نقاط دنیا و برای مردم آسیب دیده ارسال میشود، و همینطور مسیحیان و غیر مسیحیان را آموزش می دهیم که چگونه با استفاده از اصول کتابمقدسی در زندگی روزانه شان خوشی و سلامتی را تجربه نمایند.( یوحنا 10 : 10 )

هدف ما رساندن پیغام انجیل به هر قوم، هر شهر و هر ملتی است.

فعالیتهای رسانه ای

رویا و دید خدادادی ما رساندن حقیقت کلام خدا به همه دنیا است. روزانه، ملیونها نفر از طریق برنامه های تلویزیونی، رادیویی، کاست های تعلیمی، ویدیوها، کتابها و کنفرانسهای، سازمان خدمات مسیحی جویس مایر، حقایق کلام خدا را میشنوند که باعث عوض شدن زندگی مردم میشود. ما مخاطبین بالقوه ای داریم که تقریباً در دو سوم این کره خاکی پراکنده اند و رویای ما این است که از این هم فراتر رفته برنامه های تلویزیونی خود را برای تمام دنیا پخش نماییم. از طریق برنامه های بشارتی ما که به صورت جهانی پخش میشود، ما قادر هستیم به دور افتاده ترین نقاط دنیا، حتی مناطقی که تا به حال پیام انجیل را نشنیده اند، راه یابیم.

هدف ما: هر ملت، هر شهر و هر روز

کمک به دیگران

اشتیاق ما این است که ببینیم جانها نجات پیدا میکنند و مردم در روح القدس تعمید گرفته در پیروزی گام برمیدارند. ما میخواهیم مردم درتمام قسمتهای زندگی شفا را تجربه نمایند – روحانی، روانی، احساسی، فیزیکی، مالی، و اجتماعی. هدف ما این است که ببینیم مردم از تمامیت زندگی خود لذت میبرند. روح القدس یاری دهنده است، و اوست که به ما اشتیاق داده تا به مردم آسیب دیده یاری رسانیم.ما خود را به این خواسته وقف نموده و مرتباً به دنبال راههای جدیدی هستیم که عده بیشتری را یاری دهیم. ما دستوری الهی داریم تا فقیران را غذا دهیم، برهنگان را بپوشانیم، زندانیان را ملاقات کنیم، سالمندان را خدمت نماییم، و به جوانان و نوجوانانی که شدیداً محتاج مسیح هستند، زندگی بر طبق کلام خدا را یاد دهیم. دید ما شامل کمک به کودکان یتیم نیز است. به همین دلیل چندین یتیم خانه را در نقاط مختلف دنیا تاسیس نموده آنها را به صورت کامل حمایت مینماییم. همینطور غذا و سرپناه برای کودکان تهیه کرده علاوه بر آن به نیازهای روحانی آنان نیز رسیدگی مینماییم. همینطور با اشخاصی که مورد تعارض قرار گرفته اند و از لحاظ احساسی زخمی هستند، احساس همدردی نموده، قمست بزرگی از فعالیتهایمان را به این گروه اختصاص داده ایم. مراقبتهای ویژه، تعالیم، و غیره از جمله مواردی هستند که برای این گروه انجام میدهیم و کمک مینماییم تا آنها شفای الهی را در این قسمت تجربه نمایند.

تعالی و کمال

دید و رویای ما درسازمان خدمات مسیحی جویس مایر این است که به کمال دست یابیم. ما خدای متعالی را خدمت مینماییم، و او لایق است که اشخاصی ارجمند بر خدمات عالی او نظارت داشته باشند. ما خود را وقف کرده ایم به صداقت، شرافت، شفقت، و کاملیت. بالاتر از همه اینها خواسته قلبی ما این است که به طریق برتر دست یابیم. محبت.

عیسی مسیح میگوید: " حکمی تازه به شما میدهم، و آن این که یکدیگر را محبت کنید. همان گونه که من شما را محبت کردم، شما نیز باید یکدیگر را محبت نمایید. از همین محبت شما به یکدیگر همه پی خواهند برد که شاگرد من هستید."( یوحنا 13 : 34 و 35) بينكم). (يوحنا 13: 34و35)

بالای صفحه TOP